Макал-лакаптар

Бул баракда Кыргыз эл макалдарынан жаңыланып чыгып турат, азырынча «А», «Б» жана «Ж» тамгаларынан башталгандары сайтка чыкты

Кыргыз эл макалдары, «А» тамгасынан башталгандар

Ата алаканы-алтын уя

Аштын даамы тузда
Сөздүн даамы макалда

Арба дедим-балееге калдым

Атасынан ажыраган көмгөнчө ыйлайт
Ата-журтунан ажыраган өлгөнчө ыйлайт

Атасы жаман аста-аста оңолот
Энеси жаман эгерим оңолбойт

Айткандын өзү жаман
Ыйлагандын көзү жаман

Алыстан аралабалаганча,
Жакындан дорболо.

Ат ачуусу кулактан,
Ит ачуусу куйруктан

Айдын жарыгында жүргөнчө,
Күндүн көлөкөсүндө жүр

Алдыңды мал бассын,
Артыңды бала бассын

Аңдыган алат,
Аңтарган табат

Ат мыктысы кермеде
Акын мыктысы термеде

Аталуу кулак жейт
Жетим туяк жейт

Атадан жакшы туулса
Эшиктен төргө сүйрөйт
Атадан жаман туулса
Төрдөн көргө сүйрөйт

Атанын тилдегени
Баласын бил дегени

Атаң өлсө өлсүн
Атаңды көргөн өлбөсүн

Адашкандын айыбы жок
Кайтып үйрүн тапкан соң
Ачылгандын айыбы жок
Өзү билип жапкан соң

Ажырашаар досуңа көңүл калаар сөз айтпа

Ата даңкы менен кыз өтөт
Мата даңкы менен бөз өтөт

Атанын атын чыгарганда бала
Батын чыгарганда бала

Атадан алтоо болсода
Ар жалгыздык башта бар

Акылдуу жаңылса өзүн жемелейт
Акмак жаңылса, жолдошун жемелейт

Аксабаса ат кадыры билинбейт
Ата өлбөсө, аксакал кадыры билинбейт

Ак бараңдын кундагын
Ата албасаң сунбагын

Аталашым аттан туш
Энелешим ээрге мин

Алдаса болот жаш башты
Кантсе болот как башты

Алтын менен күмүштү зергер үчүн жараткан
Аркар менен кулжаны мерген үчүн жараткан

Ачыла элек сандыкта
Бычыла элек кундуз бар

аркар мойнун ок кесет
Азамат мойнун жок кесет

Арык атка камчы жоо
Тешик үйгө тамчы жоо

Ат мүдүрүлбөй, жер тааныбайт
Эр мүдүрүлбөй, эл тааныбайт

Ата өлүп бала калса, тилегине жеткени
Бала өлүп ата калса, арманы ичте кеткени

Алыстагы душмандан
Аңдып жүргөн дос жаман

Аттын көркү жалында
Кыздын көркү чачында

Ачуу менен таттууну таткан билет
Алыс менен жакынды баскан билет

Аксактын аягына кара
Оруулуунун сабырына кара

Ай түндө керек
Акыл күндө керек

Ач кадырын ток билбейт
Оору кадырын соо билбей

Ааламдын көркүн көз ачат
Адамдын көркүн сөз ачат

Ак кыздын агынан эмес
Кара кыздын багынан

Атка бергис кунан бар
Кызга бергис жубан бар

Аларга алтын табылса
Түйөргө түйүнчөк табылбайт

Ачуу душман, акыл дос

Атаң барда эл тааны
Атың барда жер тааны

Ат чуркабайт, тап чуркайт
Тап чуркабайт, бак чуркайт

Ат баспайм деген жерин миң басат

Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер

Аш кадырын ачыккан билет
Жок кадырын тарыккан билет

Ачкалык таш тандабайт,
Ашыктык жаш тандабайт

Алган ээри жарашса
Кара катын ак болот

Аялдын чачы узун акылы кыска

Алысты жакын кылган кыз
Ачууну таттуу кылган туз

Аял сергегинен жумуш бүтөт,
Эркек сергегинен ырыс түтөт

Алтын жер сапаты, алкыш эл сапаты

Акыл оошот ,ырыс жугушат

Алгандын бермейи бар

Адамдын пейли тойбой, карды тойбойт

Адептуу алкыш алат,
Адепсиз каргыш алат

Ажалдуу тоо жарда оттойт
Ажалдуу доңуз аңда оттойт

Азапты —тарткан билет,
Жүктү — арткан билет

Азуулууга бар заман,
Бечарага зар заман

Айбан чөпкө байланат
Адам сөзгө байланат

Айга кол сунба,
Момунга чоңсунба

Айтмайынча – ким билет
Ачмайынча – ким көрөт

Айтылбай турган сөз эле,
Айтылып кетти өзү эле

Акма кулакка айтса болбойт
Куйма кулакка куйса болбойт

Акыл азбайт,
Билим тозбойт

Акыл көпкө жеткирет
Өнөр көрккө жеткирет

Акыл айга жеткирет.
Өнөр көккө жеткирет

Акыл тоону бузат
Баатыр жоону бузат

Акыл чачты жейт
Алтын башты жейт

Акча көп жерде, каада көп

Ата каргышы — ок,
Эне каргышы — бок

Ата каргышына учураган перзент оңолбойт

Ата кебин эшиткен уул адеп тутат

Акылдуу бир жылдыгын ойлосо,
Акмак он күндүгүн ойлойт

Алты күн ачка калсаң да атаңды сыйла!

Алты саны аманда, жер караган оңоорбу!
Абийири мүлдө төгүлсө, эл караган оңоорбу!

Алтын жерден чыгат,
Баатыр элден чыгат

Акылман сөзүнө таянат
Азамат элине таянат

Акылмандын өзү өлсе да, сезү өлбөйт.

Акылмандын уга турганы арбын, айта турганы аз

Алтынды орогон менен жез болбойт,
Жибекти орогон менен бөз болбойт.

Алыс жол атты сынайт
Оор күн эрди сынайт

Арак ичкен тойдо мас,
Акылы жок күндө мас

Ата көргөн — ок жонот,
Эне көргөн — тон бычат

Аңгеме музоо эмизер
Музоо таяк жегизэр

Аргымак чапкандан өлбөйт, таптагандан өлөт

Ашыкча дүңгүрөгөн-аягында мүңкүрөйт

Арык семирет, ач тоюнат

Ат мингендики,
Тон кийгендики

Ат алсаң минип ал.
Аял алсаң, сүйүп ал

Ат аяган жер карайт,
Куш аяган көк карайт

Ат бергиси келбеген — ээр карайт,
Куш бергиси келбеген — жер карайт.

Арык атка туз бербе
Акылсызга кыз бербе

Ат жашырып кунан болбойт
Эр жашырып улан болбойт

Ат сыйлабас жигиттин
Жоочулук берер сазайын
Эр сыйлабас катындын
Тулчулук берер сазайын

Ата намысын арсыз уул кетирет

Аталаштан алтоо болгончо
Энелештен экөө бол

Атаны сыйлаган абийир табат
Энесин сыйлаган элге жагат

Атанын уулу болуш урмат
Элдин уулу болуш кымбат

Атасы жакшы айттырбайт,
Теги жакшы дедирбейт,
Сөөгү жакшы сөктүрбөйт.

Ач болсоң алла де
Ток болсоң, тообо де

Ач болсоң да,ашыктын этин жебе
Ток болсоң да, томуктун этин жерибе

Ашыккан калар уятка
Сабырдуу жетер муратка

Ашыккан кыз эрге жетпейт
Эрге жетседа, этеги жерге жетпейт

Аштын таттуусун таткан билет,
Жолдун алысын баскан билет

Ачуу менен таттууну — таткан билет,
Алыс менен жакынды — баскан билет.

Ачуу сөз — жылаандын зары,
Таттуу сөз — жүрөккө дары.

Аял жакшысын – эр сүйөт,
Эр жакшысын эли сүйөт

Аялдын акылын жесиринде көр
Баланын акылын жетиминде көр

Аялдын сулуулугу ажарында
Эркектин сулуулугу акылында

Электрондук калыпка түшүргөн Тешебаева Назгүл

Нравится

Авторго билдирген ыраазычылыгыңыздын эң жөнөкөй жолу – эл аралык коомдук желелерде достор менен маалымат бөлүшүү

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *